Zapisy do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

W Roku szkolnym 2021/2022 proponujemy, poza typowymi, również klasy sprofilowane:

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacji związanych z rekrutacją udzielamy od godziny 7.00 do godziny 15.00 pod nr telefonu: 32 257 15 85

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

REKRUTACJA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna lub integracyjna)

Od dnia 22.03.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl 

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 22 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

REKRUTACJA POZA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna lub integracyjna)

Od dnia 10.05.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych
poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl 

 Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 10 maja 2021 r. do 19 maja 2021r.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Od dnia 29.03.2021 r. rusza rekrutacja do klasy I oddziału sportowego dla wszystkich dzieci, zarówno z obwodu jak i spoza obwodu szkoły.

Nabór do klasy pływackiej nie będzie przeprowadzony elektronicznie.

Kandydatów do oddziału pływackiego prosimy nie rejestrować do klasy ogólnodostępnej w systemie rekrutacji elektronicznej.

Zamieszczony poniżej wniosek należy wypełnić, wydrukować, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami w placówce w terminie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. ), które mają jednakową wartość.

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość:   

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

wskazane kryteriumDokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
kryterium nr 1OŚWIADCZENIE Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
kryterium nr 2,3,4,5ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
kryterium nr 6PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
kryterium nr 7DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego nie biorą udziału
w rekrutacji elektronicznej.

W celu zgłoszenia dziecka należy telefonicznie bądź osobiście w pierwszej kolejności skontaktować się ze szkołą, a następnie z Wydziałem Edukacji
i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Dzieci do oddziału integracyjnego są przyjmowane na podstawie skierowania z Urzędu Miasta.

Z UWAGI NA STAN EPIDEMICZNY WYDRUKOWANY, PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK można przesłać NA ADRES: SEKRETARIAT@SP11KATOWICE.PL

LUB dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach
od 7:00 do 15:00.

Informacja dotycząca wymogu podpisania zgłoszenia/wniosku przez obojga rodziców:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z  rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do  wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do  uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 10.05.2021 r. do 19.05.2021 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY