Zapisy do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zgodnie z Zarządzeniem 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08.12.2023 r. zaprasza Rodziców dzieci do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy zapisy dzieci do klasy ogólnej, integracyjnej oraz sportowej.

Charakterystyka edukacji w poszczególnych oddziałach:

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informacji związanych z rekrutacją udzielamy od godziny 7.00 do godziny 15.00 pod nr telefonu: 32 257 15 85


REKRUTACJA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna i integracyjna część ogólnodostępna)

Od dnia 11.03.2024 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej.
Adres strony www z dostępnym wnioskiem https://katowice.e-nabor.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 11 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Od dnia 11.03.2024 r. rusza rekrutacja do klasy I oddziału sportowego dla wszystkich dzieci, zarówno z obwodu jak i spoza obwodu szkoły.

Nabór do klasy pływackiej będzie przeprowadzony elektronicznie.

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 11 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. wraz z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które potwierdza, iż kandydat posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

Test sprawnościowy będzie przeprowadzony wg Indeksu Sprawności Fizycznej K. Zuchory, w przyjaznej dla dziecka atmosferze.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa
w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672,1718, 2005), które mają jednakową wartość.

Informacji dotyczącej rekrutacji do klasy sportowej – pływackiej udziela Pan Łukasz Machaczka (trener), tel. 506 510 859, e-mail: lm@sp11katowice.pl


REKRUTACJA POZA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna i integracyjna część ogólnodostępna)

Od dnia 22.04.2024 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych
poza obwodem naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej.
Adres strony www z  dostępnym wnioskiem https://katowice.e-nabor.pl

Wniosek należy wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 07 maja 2024 r.

UWAGA!

Założenie konta na stronie naborowej nie skutkuje przyjęciem do klasy I. Akceptacja zgłoszenia dziecka w systemie następuje po dostarczeniu oryginału podpisanego wniosku do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość:   

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

wskazane kryteriumDokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
kryterium nr 1OŚWIADCZENIE Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
kryterium nr 2,3,4,5ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429).
kryterium nr 6PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
kryterium nr 7DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1426, 1429) 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

W celu zgłoszenia dziecka należy telefonicznie bądź osobiście w pierwszej kolejności skontaktować się ze szkołą, a następnie z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Dzieci do oddziału integracyjnego są przyjmowane na podstawie skierowania z Urzędu Miasta.

WYDRUKOWANY I PODPISANY PRZEZ OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH WNIOSEK

należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach
od 7:00 do 15:00.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Skip to content