Zapisy do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.

W Roku szkolnym 2022/2023 proponujemy klasę sportową oraz klasy ogólne z elementami teatru i sztuki:

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacji związanych z rekrutacją udzielamy od godziny 7.00 do godziny 15.00 pod nr telefonu: 32 257 15 85

REKRUTACJA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna i integracyjna część ogólnodostępna)

Od dnia 21.03.2022 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z  dostępnym wnioskiem to: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 21 marca 2022 r. do 08 kwietnia 2022r.

REKRUTACJA POZA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna i integracyjna część ogólnodostępna)

Od dnia 09.05.2022 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych
poza obwodem naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z  dostępnym wnioskiem to: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 09 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.

UWAGA!

Założenie konta na stronie naborowej nie skutkuje przyjęciem do klasy I. Akceptacja zgłoszenia dziecka w systemie następuje po dostarczeniu oryginału podpisanego wniosku do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Od dnia 21.03.2022 r. rusza rekrutacja do klasy I oddziału sportowego dla wszystkich dzieci, zarówno z obwodu jak i spoza obwodu szkoły.

Nabór do klasy pływackiej nie będzie przeprowadzony elektronicznie.

Kandydatów do oddziału pływackiego prosimy nie rejestrować do klasy ogólnodostępnej w systemie rekrutacji elektronicznej.

Zamieszczony poniżej wniosek należy wypełnić, wydrukować, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami w placówce w terminie od 21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.

Po zakończeniu rekrutacji skontaktujemy się z Państwem w celu podania terminu testów sprawnościowych.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa
w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.), które mają jednakową wartość.

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość:   

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

wskazane kryteriumDokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
kryterium nr 1OŚWIADCZENIE Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
kryterium nr 2,3,4,5ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
kryterium nr 6PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
kryterium nr 7DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o ile kandydat spełnia w/w kryteria oraz orzeczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata.

Po złożeniu wniosku będziemy się z Państwem kontaktować w celu podania terminu testów sprawnościowych.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego nie biorą udziału
w rekrutacji elektronicznej.

W celu zgłoszenia dziecka należy telefonicznie bądź osobiście w pierwszej kolejności skontaktować się ze szkołą, a następnie z Wydziałem Edukacji
i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Dzieci do oddziału integracyjnego są przyjmowane na podstawie skierowania z Urzędu Miasta.

WYDRUKOWANY I PODPISANY WNIOSEK

należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach
od 7:00 do 15:00.

Informacja dotycząca wymogu podpisania zgłoszenia/wniosku przez obojga rodziców:

W związku z zaistniałą sytuacją, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z  rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do  wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do  uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Skip to content