Edukacja

Pracuj nad sobą, uprawiaj sporty, jeździectwem się baw – nauka jazdy konnej z elementami hipoterapii w klasie integracyjnej. Innowacja dedykowana uczniom edukacji wczesnoszkolnej w celu poprawy koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijania i doskonalenia równowagi dynamicznej, zwiększenia koncentracji uwagi oraz budowania więzi emocjonalnej ze zwierzęciem, a przede wszystkim kształtowania kompetencji dotyczącej jazdy konnej. Pomysłodawcą oraz realizatorem tego projektu jest pani mgr Joanna Czubak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, która od kilkunastu lat jest pasjonatem jeździectwa. 

Blok humanistyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Proponowany program realizowany jest w ramach innowacji „Dobry start”. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, realizowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych w niewielkiej grupie, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program ma na celu rozwijanie kluczowych kompetencji. Program realizuje nauczyciel języka polskiego pani mgr Anna Walczak.

Blok przyrodniczo-matematyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Proponowany program realizowany jest w ramach innowacji „Dobry start”. Równolegle z zajęciami rozwijającymi uzdolnienia humanistyczne odbywają się zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla uczniów klas pierwszych prowadzone przez panią mgr Elżbietę Czech. Podczas tych zajęć rozwijamy nie tylko uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze, ale też opracowujemy strategie gier logicznych, poznajemy podstawy kodowania, ćwiczymy refleks i spostrzegawczość oraz ustalamy własne klucze klasyfikacji różnych gatunków zwierząt.

Mali badacze czterech żywiołów. Doświadczenia fizyko – chemiczne w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacja pedagogiczna dedykowana dla uczniów klas trzecich. Zabawy i eksperymenty stosowane na zajęciach stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozszerzanie horyzontów myślowych i zagłębianie się w fascynujący świat przyrody przyczyni się do zdobywania umiejętności będących inspiracją i pomostem do dalszego zdobywania wiedzy. Pomysłodawcami oraz realizatorami tego projektu są: nauczyciel fizyki – pani mgr Danuta Tworuszka i nauczyciel chemii – pani mgr Mariola Wosik.

Szkolne Koło Wolontariatu realizowane jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie angażują się w dobrowolna działalność na rzecz innych. Zaangażowanie wolontariuszy pozwala tworzyć pozytywne mechanizmy wpływu grupy rówieśniczej m. in. w formie rówieśniczego doradztwa, (wsparcie w grupie), edukacji( samopomoc koleżeńska) czy rówieśniczego liderstwa  (przewodnictwo w grupie).Opiekunem kola jest mgr Danuta Cieślińska przy współpracy mgr Iwony Jankowskiej i mgr Edyty Blicharskiej.

Zaprogramuj przyszłość –  projekt, realizowany w klasach I-III. Celem projektu jest uczenie dzieci podstaw programowania i rozwijanie ich umiejętności cyfrowych w praktyce.  Realizowany jest w trakcie zajęć lekcyjnych i jest zgodny z aktualną podstawą programową. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych podczas zajęć pozwala w ciekawy i atrakcyjny sposób wyposażyć dzieci w podstawowe umiejętności cyfrowe.

Innowacja pedagogiczna „Emocja” w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego “Emocja” wspierającego rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Realizowany na terenie szkoły międzynarodowy projekt edukacyjny “Emocja” oraz innowacja oparta na założeniach projektu wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Głównym założeniem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach oraz zapobieganie problemom wykluczenia w społeczności uczniowskiej. Program realizują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mgr A.Winiarz, mgr E. Blicharska oraz wychowawca świetlicy mgr E.Sikora.