Edukacja

Mój Śląsk- moje miejsce na ziemi – innowacja pedagogiczna skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły, I-III i IV-VIII. Realizowana będzie przez 2 lata szkolne, a jej celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy patriotycznej połączonej z umiłowaniem regionu, w którym mieszkamy- Śląska, a także poznanie historii, tradycji, zwyczajów i postaci związanych ze Śląskiem oraz poznanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Autorkami innowacji jest Danuta Chudek i Elżbieta Garbalska.

Badacze Tajników Przyrody – Innowacja pedagogiczna dedykowana dla uczniów klasy 6b. Celem zajęć jest rozbudzanie pasji poznawczych poprzez danie uczniowi szansy na obserwowanie, badanie i dociekanie. Tematyka zajęć i zaproponowane eksperymenty pozwalają zrozumieć różne właściwości przyrody i kierują ciekawość najmłodszych na naukowe poznanie świata, jednocześnie pozwalając uczniowi osiągnąć satysfakcję i radości z samodzielnego zdobywania wiedzy. Projekt realizuje nauczyciel chemii – Pani mgr Mariola Wosik we współpracy z nauczycielem fizyki – Panią mgr Danutą Tworuszką.

Innowacja artystyczna, której celem jest rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości na tzw. kulturę wyższą oraz zapoznanie z najsłynniejszymi dziełami muzyki klasycznej i ich twórcami. Uczniowie będą mogli doświadczać muzykoterapii w postaci treningów relaksacyjnych do muzyki klasycznej, czy też tworzenia kreatywnych prac do słuchanej muzyki, np muzyki baletowej. Pomysłodawcą oraz realizatorem tego projektu jest Pani mgr Magdalena Wądołowska – Rabsztyn – nauczyciel z wykształcenia jest skrzypaczką, muzykoterapeutką oraz pasjonatką muzyki filmowej.nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i, która z wykształcenia jest skrzypaczką, muzykoterapeutką oraz pasjonatką muzyki filmowej.

„Sam gotuję i zdrowo się czuję” autorski program powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych. Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów poprzez naukę przyrządzania posiłków oraz eksperymentowanie w kuchni w specjalnie przystosowanej i wyposażonej do tego typu  zajęć sali. Zajęcia kulinarne są wspaniałą sposobnością do integracji grupy, rozwijania swoich zainteresowań, dążenia dziecka do własnej  aktywności, samodzielności, dbania o zdrowie i niezależność.Autorzy programu-mgr Justyna Kasperska, mgr Ewelina Sikora

Mali badacze czterech żywiołów. Doświadczenia fizyko – chemiczne w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacja pedagogiczna dedykowana dla uczniów klas trzecich. Zabawy i eksperymenty stosowane na zajęciach stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozszerzanie horyzontów myślowych i zagłębianie się w fascynujący świat przyrody przyczyni się do zdobywania umiejętności będących inspiracją i pomostem do dalszego zdobywania wiedzy. Pomysłodawcami oraz realizatorami tego projektu są: nauczyciel fizyki – pani mgr Danuta Tworuszka i nauczyciel chemii – pani mgr Mariola Wosik.

Szkolne Koło Wolontariatu realizowane jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie angażują się w dobrowolna działalność na rzecz innych. Zaangażowanie wolontariuszy pozwala tworzyć pozytywne mechanizmy wpływu grupy rówieśniczej m. in. w formie rówieśniczego doradztwa, (wsparcie w grupie), edukacji( samopomoc koleżeńska) czy rówieśniczego liderstwa  (przewodnictwo w grupie). Opiekunem kola jest mgr Monika BzuraDanuta Cieślińska przy współpracy mgr Magdaleny Jesipowicz.

Koło kulinarne „Wyborna 11”, to praktyczne zajęcia , których głównym celem  jest zainteresowanie uczniów kulinariami oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym. Na zajęciach  wdrażamy młodego człowieka do samodzielnego przygotowania posiłku, zapoznajemy uczniów z nowymi wartościowymi produktami spożywczymi, poszerzamy ich repertuar żywieniowy. Gotowanie to wspaniała forma spędzania czasu wolnego, które w przyszłości może rozwinąć się w interesujące hobby. Pomysłodawczynią i opiekunem koła jest Pani mgr Justyna Kasperska.

„Śląskie tańcowanie”– program autorski realizowany jest w ramach kółka artystycznego, w wymiarze jednej godziny tygodniowo i przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Głównym celem programu jest kształcenie u dzieci umiejętności śpiewu i tańczenia prostych układów tanecznych wywodzących się z regionu Śląska, ale także stwarzania możliwości zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu. Oprócz tańca i śpiewu dzieci poznają śląskie tradycje i zwyczaje. Zajęcia prowadzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej mgr Beata Schnabel.

Kółko plastyczne. Kształtowanie postawy twórczej w życiu codziennym staje się w dzisiejszym świecie koniecznością. Cywilizacja XXI w. wymaga od jednostki dużej inwencji, bogatej wyobraźni, dużej ciekawości poznawczej, a także wysokiej wrażliwości emocjonalnej. Jesteśmy w stanie naszym uczniom poprzez obcowanie ze sztuką zapewnić twórczy rozwój, poznawanie świata i eksperymentowanie. Staramy się by zajęcia dla młodych artystów rozwijały ich bez narzucania schematów i ram. By były interesujące, relaksujące i dostarczały wiedzy o nowych technikach. Zajęcia prowadzi dr Joanna Knapek – nauczyciel plastyki.

Kółko ekologiczne. Adresatem zajęć są uczniowie klas VII – VIII, którzy chcą rozwijać wiedzę przyrodniczą z zakresu ekologii i  ochrony środowiska, przejawiają zainteresowania w tej dziedzinie i lubią prowadzić obserwacje w miejscu swego zamieszkania.  Zajęcia opierają się głównie na praktycznym działaniu: prowadzeniu doświadczeń, eksperymentów i obserwacji oraz pracy w terenie: badaniu stanu czystości wód, gleby i powietrza. Dzięki zajęciom młodzież rozwija wrażliwości na problemy środowiska, uczy się odpowiedzialności za nie i podejmują świadome działania na rzecz ochrony naszej Planety.

Skip to content