Edukacja

Mój Śląsk- moje miejsce na ziemi – innowacja pedagogiczna skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły, I-III i IV-VIII. Realizowana będzie przez 2 lata szkolne, a jej celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy patriotycznej połączonej z umiłowaniem regionu, w którym mieszkamy- Śląska, a także poznanie historii, tradycji, zwyczajów i postaci związanych ze Śląskiem oraz poznanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Autorkami innowacji jest Danuta Chudek i Elżbieta Garbalska.

Badacze Tajników Przyrody – Innowacja pedagogiczna dedykowana dla uczniów klasy 4b. Celem zajęć jest rozbudzanie pasji poznawczych poprzez danie uczniowi szansy na obserwowanie, badanie i dociekanie. Tematyka zajęć i zaproponowane eksperymenty pozwalają zrozumieć różne właściwości przyrody i kierują ciekawość najmłodszych na naukowe poznanie świata, jednocześnie pozwalając uczniowi osiągnąć satysfakcję i radości z samodzielnego zdobywania wiedzy. Projekt realizuje nauczyciel chemii – Pani mgr Mariola Wosik we współpracy z nauczycielem fizyki – Panią mgr Danutą Tworuszką.

Innowacja artystyczna, której celem jest rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości na tzw. kulturę wyższą oraz zapoznanie z najsłynniejszymi dziełami muzyki klasycznej i ich twórcami. Uczniowie będą mogli doświadczać muzykoterapii w postaci treningów relaksacyjnych do muzyki klasycznej, czy też tworzenia kreatywnych prac do słuchanej muzyki, np muzyki baletowej. Pomysłodawcą oraz realizatorem tego projektu jest Pani mgr Magdalena Wądołowska – Rabsztyn – nauczyciel z wykształcenia jest skrzypaczką, muzykoterapeutką oraz pasjonatką muzyki filmowej.nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i, która z wykształcenia jest skrzypaczką, muzykoterapeutką oraz pasjonatką muzyki filmowej.

„Sam gotuję i zdrowo się czuję” autorski program powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych. Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów poprzez naukę przyrządzania posiłków oraz eksperymentowanie w kuchni w specjalnie przystosowanej i wyposażonej do tego typu  zajęć sali. Zajęcia kulinarne są wspaniałą sposobnością do integracji grupy, rozwijania swoich zainteresowań, dążenia dziecka do własnej  aktywności, samodzielności, dbania o zdrowie i niezależność.Autorzy programu-mgr Justyna Kasperska, mgr Ewelina Sikora

„Łączy nas pasja”– środowiskowy program profilaktyczny finansowany przez Miasto Katowice realizowany jest w naszej szkole od wielu lat. Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci oraz harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego z rówieśnikami. W ramach programu odbywają się zajęcia  jazdy konnej,  zajęcia turystyczno-krajoznawcze, aerobik,  tańce regionalne, zajęcia artystyczno- terapeutyczne oraz zajęcia  teatralne „Wyraź siebie”. W trakcie realizacji programu dzieci uczą się nawiązywać pozytywne kontakty społeczne z rówieśnikami, w czym pomaga im sztuka, kultura, turystyka oraz więź stworzona ze zwierzęciem.

Pracuj nad sobą, uprawiaj sporty, jeździectwem się baw – nauka jazdy konnej z elementami hipoterapii w klasie integracyjnej. Innowacja dedykowana uczniom edukacji wczesnoszkolnej w celu poprawy koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijania i doskonalenia równowagi dynamicznej, zwiększenia koncentracji uwagi oraz budowania więzi emocjonalnej ze zwierzęciem, a przede wszystkim kształtowania kompetencji dotyczącej jazdy konnej. Pomysłodawcą oraz realizatorem tego projektu jest pani mgr Joanna Czubak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, która od kilkunastu lat jest pasjonatem jeździectwa. 

Blok humanistyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Proponowany program realizowany jest w ramach innowacji „Dobry start”. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, realizowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych w niewielkiej grupie, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program ma na celu rozwijanie kluczowych kompetencji. Program realizuje nauczyciel języka polskiego pani mgr Anna Walczak.

Blok przyrodniczo-matematyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Proponowany program realizowany jest w ramach innowacji „Dobry start”. Równolegle z zajęciami rozwijającymi uzdolnienia humanistyczne odbywają się zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla uczniów klas pierwszych prowadzone przez panią mgr Elżbietę Czech. Podczas tych zajęć rozwijamy nie tylko uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze, ale też opracowujemy strategie gier logicznych, poznajemy podstawy kodowania, ćwiczymy refleks i spostrzegawczość oraz ustalamy własne klucze klasyfikacji różnych gatunków zwierząt.

Mali badacze czterech żywiołów. Doświadczenia fizyko – chemiczne w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacja pedagogiczna dedykowana dla uczniów klas trzecich. Zabawy i eksperymenty stosowane na zajęciach stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozszerzanie horyzontów myślowych i zagłębianie się w fascynujący świat przyrody przyczyni się do zdobywania umiejętności będących inspiracją i pomostem do dalszego zdobywania wiedzy. Pomysłodawcami oraz realizatorami tego projektu są: nauczyciel fizyki – pani mgr Danuta Tworuszka i nauczyciel chemii – pani mgr Mariola Wosik.

Szkolne Koło Wolontariatu realizowane jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie angażują się w dobrowolna działalność na rzecz innych. Zaangażowanie wolontariuszy pozwala tworzyć pozytywne mechanizmy wpływu grupy rówieśniczej m. in. w formie rówieśniczego doradztwa, (wsparcie w grupie), edukacji( samopomoc koleżeńska) czy rówieśniczego liderstwa  (przewodnictwo w grupie).Opiekunem kola jest mgr Danuta Cieślińska przy współpracy mgr Iwony Jankowskiej i mgr Edyty Blicharskiej.

Zaprogramuj przyszłość –  projekt, realizowany w klasach I-III. Celem projektu jest uczenie dzieci podstaw programowania i rozwijanie ich umiejętności cyfrowych w praktyce.  Realizowany jest w trakcie zajęć lekcyjnych i jest zgodny z aktualną podstawą programową. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych podczas zajęć pozwala w ciekawy i atrakcyjny sposób wyposażyć dzieci w podstawowe umiejętności cyfrowe.

Innowacja pedagogiczna „Emocja” w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego “Emocja” wspierającego rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Realizowany na terenie szkoły międzynarodowy projekt edukacyjny “Emocja” oraz innowacja oparta na założeniach projektu wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Głównym założeniem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach oraz zapobieganie problemom wykluczenia w społeczności uczniowskiej. Program realizują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mgr A.Winiarz, mgr E. Blicharska oraz wychowawca świetlicy mgr E.Sikora.

Koło kulinarne „Wyborna 11”, to praktyczne zajęcia , których głównym celem  jest zainteresowanie uczniów kulinariami oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym. Na zajęciach  wdrażamy młodego człowieka do samodzielnego przygotowania posiłku, zapoznajemy uczniów z nowymi wartościowymi produktami spożywczymi, poszerzamy ich repertuar żywieniowy. Gotowanie to wspaniała forma spędzania czasu wolnego, które w przyszłości może rozwinąć się w interesujące hobby. Pomysłodawczynią i opiekunem koła jest Pani mgr Justyna Kasperska.

„Śląskie tańcowanie”– program autorski realizowany jest w ramach kółka artystycznego, w wymiarze jednej godziny tygodniowo i przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Głównym celem programu jest kształcenie u dzieci umiejętności śpiewu i tańczenia prostych układów tanecznych wywodzących się z regionu Śląska, ale także stwarzania możliwości zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu. Oprócz tańca i śpiewu dzieci poznają śląskie tradycje i zwyczaje. Zajęcia prowadzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej mgr Beata Schnabel.

Kółko plastyczne. Kształtowanie postawy twórczej w życiu codziennym staje się w dzisiejszym świecie koniecznością. Cywilizacja XXI w. wymaga od jednostki dużej inwencji, bogatej wyobraźni, dużej ciekawości poznawczej, a także wysokiej wrażliwości emocjonalnej. Jesteśmy w stanie naszym uczniom poprzez obcowanie ze sztuką zapewnić twórczy rozwój, poznawanie świata i eksperymentowanie. Staramy się by zajęcia dla młodych artystów rozwijały ich bez narzucania schematów i ram. By były interesujące, relaksujące i dostarczały wiedzy o nowych technikach. Zajęcia prowadzi dr Joanna Knapek – nauczyciel plastyki.

Kółko ekologiczne. Adresatem zajęć są uczniowie klas VII – VIII, którzy chcą rozwijać wiedzę przyrodniczą z zakresu ekologii i  ochrony środowiska, przejawiają zainteresowania w tej dziedzinie i lubią prowadzić obserwacje w miejscu swego zamieszkania.  Zajęcia opierają się głównie na praktycznym działaniu: prowadzeniu doświadczeń, eksperymentów i obserwacji oraz pracy w terenie: badaniu stanu czystości wód, gleby i powietrza. Dzięki zajęciom młodzież rozwija wrażliwości na problemy środowiska, uczy się odpowiedzialności za nie i podejmują świadome działania na rzecz ochrony naszej Planety.