Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które: -pochodzą z różnych źródeł; -są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu; -zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji; -nie można zmienić ich struktury; -zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2021-09-13 na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@sp11katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 3225715 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Miasta Katowice, znajduje się na ul. Nasypowej w Katowicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ul. Nasypowej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody.  Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym po lewej stronie znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego (portiernia). Personel punktu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajdują się gabinet wicedyrektora szkoły oraz sekretariat szkoły.  

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Kontakt: Nasypowa 16, 40-551 Katowice, 32 25715 85, sekretariat@sp11katowice.pl  

Skip to content