RODO

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusz Kościuszki w Katowicach, ul. Nasypowa 16.
  Adres e-mail szkoły: sekretariat@sp11katowice.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach dostępny jest pod adresem e-mail: ec@sp11katowice.pl
 3. Podstawą, upoważniającą Szkołę Podstawową nr 11z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach do przetwarzania większości Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 4. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, a podmiotami współpracującymi lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
  • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń oraz ich duplikatów,
  • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
  • ubezpieczenia,
  • opieki medycznej,
  • działań opiekuńczych,
  • rekrutacji do szkoły na podstawie wyrażonej zgody.
  • kontaktów nauczyciel-rodzic,
  • wydawania kart rowerowych
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • prowadzenia nauczania indywidualnego,
  • dostosowania wymagań na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych,
  • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
  • promocji szkoły,
  • udziału w konkursach, zawodach, turniejach,
  • wykorzystania wizerunku dziecka,
  • organizacji wycieczek,
 5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 6. Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora Danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 7. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
  • prawo do cofnięcia zgody.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 13. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez FB

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę tj. Szkoła Podstawowa nr 11 z OI w Katowicach Podanie danych osobowych za pośrednictwem Facebook’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim pod adresem iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel: 032 606 13 23

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
 2. przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 3. analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- zwanych: „Celami Przetwarzania”.

                Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.

                Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

                Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).

                Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: sekretariat@sp11katowice.pl

                W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Skip to content