Rekrutacja uzupełniająca do klasy I

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do klasy ogólnodostępnej i integracyjnej (część ogólnodostępna)

Od dnia 08.05.2023 r. rusza rekrutacja dla kandydatów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa lub kandydatów z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym w poprzednim terminie. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej.

Adres strony www z dostępnym wnioskiem to: www.rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do placówki pierwszego wyboru w terminie od 08 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r.

UWAGA!!

Założenie konta na stronie naborowej nie skutkuje przyjęciem do klasy I. Akceptacja zgłoszenia dziecka w systemie następuje po dostarczeniu oryginału podpisanego wniosku wraz z załącznikami do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Skip to content