Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024 oraz sposób przeliczania poszczególnych kryteriów na punkty.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:
  1) języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
  2) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 4. W przypadku przeliczania na punkty za: 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim : a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:
  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
Skip to content