Zapytanie ofertowe – kontener edukacyjny

Szkoła Podstawowa Nr 11

40-551 Katowice, ul. Nasypowa 16

Katowice, 31.01.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania „Kontener z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach”

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

40-551 Katowice ul. Nasypowa 16

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem poniżej określonych wymagań.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie:

Realizacja zadania: „Kontener z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach”

Szczegółowy zakres robót oraz warunki techniczne ich wykonania zostały określone w załączonym do Zapytania Ofertowego zakresie robót.

 • Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 wg. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 ty. zł. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) oraz zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

 • Termin i miejsce wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do 31.05.2023r.

Miejscem wykonania zamówienia jest budynek i teren SP nr 11 w Katowicach ul. Nasypowa 16.

 • Opis sposobu przygotowania ofert                                                                      

Oferta powinna być złożona w kopercie, na załączonym formularzu lub według jego wzoru i treści i powinna zawierać cenę ofertową. Koperta powinna być oznaczona następująco:

Oferta na wykonanie zadania: „Kontener z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach” lub wysłana na adres mailowy: sekretariat@sp11katowice.pl w tytule wpisując nazwę zadania.

 • Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 14.02.2023 r. do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego
w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@sp11katowice.pl

 • Ocena ofert

Postępowanie prowadzone jest zgodne z zasadami konkurencyjności.                                                       Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą ocenę punktową w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium nr 1: cena oferty. Waga kryterium: 100%

C= (Cmin / Cof)x 100

gdzie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof – cena badanej oferty,

C– ilość punktów badanej oferty.

Oferta ta zostanie odrzucona, jeżeli cena przekracza kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o czym Zamawiający powiadomi wykonawcę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień treści złożonych ofert.

Wykonawca pozostaje związany treścią złożonej oferty przez okres 15 dni.

 • Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty.

Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki.

 • Wynagrodzenie dla wykonawcy

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, ustalone na podstawie ceny podanej w ofercie, przyjmuje się jako ryczałtowe.

Zapłata za Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury.

 • Informacje dodatkowe

Wybrany wykonawca przełoży aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Kontener może zostać zmodyfikowany po wspólnych ustaleniach stron.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami i udzielania dodatkowych informacji technicznych    jest Wicedyrektor Szkoły Gabriela Marks tel. 32 257 15 85 

      11. Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie
 3. Opis kontenera
 4. Przykładowy schemat
Skip to content