RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE

Złe nawyki zwią­zane z nosze­niem zbyt wiel­kiego bala­stu na ple­cach oraz utrzymywaniem nieprawidło­wej postawy ciała mogą przy­czy­nić się do bólów kręgosłupa, zmniej­sze­nia pojem­no­ści płuc i nie­pra­wi­dło­wej sta­tyki ciała, a w efek­cie dopro­wa­dzić do poważ­nych scho­rzeń orto­pe­dycz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych.

RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE

W październiku w naszej szkole została przeprowadzona akcja „lekki tornister”.

Założeniem akcji było zważenie dzieciom w klasach 1-3 plecaków oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu właściwego pakowania szkolnego tornistra.

W tym celu podjęte zostały działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli:

  • zostało przeprowadzone ważenie plecaków dzieci,
  • wychowawcy przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zawartości plecaków,
  • w klasach odbyły się pokazy prawidłowego pakowania i noszenia plecaków,
  • na stronie internetowej oraz szkolnym profilu FB zostały zamieszczone materiały opisujące wady postawy, prawidłowy sposób pakowania i noszenia plecaka.
  • W szkole badaniami objęto ogółem 8 oddziałów klasowych w klasach I – III. Ogółem, zważono 133 plecaki.
  • Przyjęto, że ciężar plecaka nie powinien być większy niż 10% – 15% wagi ciała ucznia. Analiza pomiarów wykazała, że:
  • – 33% uczniów klas I-III nosi plecaki nie przekraczającej 10% masy ich ciała.
  • – 42% uczniów klas I-III nosi plecaki mieszczące się w normie miedzy  10 % a 15% masy ich ciała.
  • – 25% uczniów klas I-III nosi plecaki przekraczające 15% masy ich ciała.

Tak jak to jest przyjęte w naszej szkole, zasada: zbędne rzeczy zostawiamy w szkolnej szafce lub półce, a zabieramy tylko najpotrzebniejsze w danym dniu.

Skip to content