STYPENDIA SZKOLNE  2022/2023 r.

CUW w Katowicach informuje, że ustawowy termin do złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września 2022 r.

W szkole należy wniosek złożyć do 12 września 2022 r u pedagoga szkolnego przez rodzica, tak żeby był dostarczony do CUW do 15 września 2022 r.

UKRAINA

Pragnę przypomnieć, że na podstawie art. 53 specustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy świadczenia te również przysługują obywatelom
Ukrainy, których pobyt  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i
zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR oraz zamieszkują na terenie
miasta Katowice. Wniosek o świadczenie składa rodzic niepełnoletniego
ucznia, pełnoletni uczeń, przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy
albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad uczniem

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że ukraińskie wersje językowe są jedynie
materiałem pomocniczym, niezbędnym do właściwego wypełnienia wniosku,
a do Centrum Usług Wspólnych przekazujecie Państwo dokumentację
wyłącznie w języku polskim.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium

Szkolnego dla uczniów polskich i pochodzenia ukraińskiego wynosi 600 zł w rodzinie.

Skip to content