Ważne informacje o nauczaniu zdalnym

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

w związku z dzisiejszą informacją przekazaną przez Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie informujemy, że od soboty, 24 października br. wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zawieszone zostają na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
W związku z powyższym w naszej szkole od 26 października do 08 listopada br. dla oddziałów IV-VIII prowadzone będą zajęcia zdalne. Odbywać się będą on-line zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy czym, uwzględniając zasady bezpiecznej nauki zdalnej, czas pojedynczej lekcji wynosi ok. 30 minut.
Technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wykorzystywanymi w pracy zdalnej będą:
a) komunikator z możliwością prowadzenia zajęć on-line – Microsoft Teams,
b) komunikator do wymiany informacji – dziennik elektroniczny UONET+.
Zajęcia zdalne rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie mają obowiązek punktualnego dołączenia do spotkania. Nauczyciel sprawdza i odnotowuje obecność uczniów w trakcie każdych zajęć. W przypadku stwierdzenia nieobecności w trakcie zajęć, nauczyciel może dokonać zmiany frekwencji. Nauczyciel decyduje o zakończeniu zajęć, a uczniowie zobowiązani są do przerwania połączenia. Nauczyciel przerywa połączenie jako ostatni.
Uczniowie zobowiązani są do właściwego przygotowania do zajęć (przed dołączeniem do spotkania), co obejmuje:
a) posiadanie mikrofonu i kamery (o wyłączeniu kamery decyduje nauczyciel),
b) posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, ewentualnie zeszytu ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych,
c) stosowny ubiór.
Podczas zajęć uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania.
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich. Zabrania się nagrywania zajęć oraz utrwalania wizerunku nauczyciela i innych osób..
W sytuacji uniemożliwiającej rozpoczęcie zajęć zdalnych przez nauczyciela, nauczyciel informuje uczniów o zaistniałej sytuacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
W sytuacji uniemożliwiającej dołączenie do spotkania ucznia, uczeń bezzwłocznie informuje nauczyciela o zaistniałej sytuacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły.
Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) i na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów.
Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia przesłanego przez Teams.
Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez platformę Microsoft Teams, dziennik elektroniczny.
Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela poprzez e-dziennik, Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik,
W klasach IV-VIII oceny uzyskane przez ucznia w czasie nauczania zdalnego przyjmują wagi:
Aktywność – 3
Zadanie domowe – 1
Zadanie dodatkowe – 1
Kartkówka – 1
Odpowiedź ustna – 3
Projekt – 1
Sprawdzian – 1
Dyktando – 1
Recytacja – 3
Praca bieżąca – 1
Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych (tytuł laureata, finalisty, zajęcie premiowanych miejsc, wyróżnienie)
konkurs miejski – 3
konkurs wojewódzki – 5
konkurs ogólnopolski – 5
konkurs międzynarodowy – 5
Ocenom z wychowania fizycznego przypisuje się następujące wagi:
Udział w zawodach – 1
Zajęcia dodatkowe – 1
Akcję dodatkowe – 2
Brak stroju – 1
Aktywność – 1
Sprawdziany – 1
Testy – 1
W nauczaniu zdalnym obowiązkiem ucznia jest przesyłanie prac w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nieprzesłanie prac w wyznaczonym terminie skutkuje cząstkową oceną niedostateczną. Możliwość poprawy oceny niedostatecznej regulują Przedmiotowe Zasady Oceniania.
W okresie nauczania zdalnego skala punktów na poszczególne oceny z zachowania może ulec zmianie w zależności od czasu trwania nauczania zdalnego.

Kształcenie na odległość w indywidualnym nauczaniu odbywa się zgodnie z przyznanym tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiadają nauczyciele wspierający. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem.

Odbywają się także zajęcia dla obcokrajowców i koła zainteresowań.

W czasie obowiązywania nauczania zdalnego obiady dla uczniów klas IV-VIII zostają odwołane.

Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Świetlica szkoły pracuje w dotychczasowych godzinach. Obiady dla uczniów młodszych będą wydawane.

Zajęcia organizowane na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne odbywają się na zasadach ustalonych przez organizatora.

Przypominamy, że dzieciom do 16 roku życia nie wolno samodzielnie się przemieszczać w godzinach 8.00 – 16.00.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja Szkoły

Skip to content