Podsumowanie realizacji szkolnego programu zdrowotnego „Jestem szczęśliwym człowiekiem”

Szkoła podejmuje wiele działań mających na celu harmonijny rozwój dziecka w każdej sferze jego życia. W tym roku szkolnym w szczególny sposób jako Szkoła Promująca Zdrowie skoncentrowaliśmy swoje działania w kierunku wzmacniania zdrowia psychicznego naszych uczniów wdrażając szereg  działań mających na celu poprawę zachowań prospołecznych. Program pod hasłem „Jestem szczęśliwym człowiekiem” zakładał, że poprzez chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, większe zaangażowanie się w życie szkoły naszych uczniów, podwyższy się ich  poziom prospołeczności. Założone kryterium sukcesu zostało osiągnięte.

Badanie poziomu prospołeczności przeprowadzone zostało za pomocą Kwestionariusza Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Kwestionariusz jest narzędziem badającym nastawienia intrapersonalne, interpersonalne, nastawienia wobec świata i własnego życia.

Analiza porównawcza badań przeprowadzonych we wrześniu 2019 i maju 2020 pozwala zauważyć znaczący przyrost poziomu wysokiego w aspekcie prospołeczności uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach. Świadczy to o pozytywnych postawach uczniów wobec innych ludzi. Dzieci są nastawione prospołecznie, czyli cechuje je wysoka gotowość do działania dla dobra innych ludzi. Przejawiają postawę „do ludzi” – branie pod uwagę ich potrzeb i interesów, a także ograniczenie egocentryzmu i koncentracji na sobie. Uczniowie zazwyczaj potrafią rozwiązywać różne konflikty i problemy konstruktywnie. Świadczy to o umiejętności godzenia potrzeb własnych i innych ludzi. Jest to dobry prognostyk dla funkcjonowania społecznego młodego człowieka i jego rozwoju społecznego.

 Zestawienie wyników badań przeprowadzonych we wrześniu 2019 oraz maju 2020 pozwala zauważyć, że w aspekcie prospołeczności nastąpił wzrost poziomu. Zarówno w przypadku dziewczyn jak i chłopców objętych badaniem można odnotować znaczący przyrost odpowiedzi świadczących o wysokim poziomie w zakresie analizowanej sfery. We wrześniu 2019 jedynie 23.5% badanych wskazywało na poziom wysoki, w maju 2020 natomiast 47.5% respondentów zakwalifikowano do poziomu wysokiego. Przyrost zatem wyniósł 24%. Kryterium sukcesu zostało osiągnięte. Zakładało ono, że o 5% zwiększy się ilość uczniów, którzy będą reprezentować wysoki poziom prospołeczności.

   W szczególny sposób szkoła dbała o rozwijanie prospołeczności poprzez działalność wolontariacką oraz pracę Samorządu Uczniowskiego. 

Przeprowadzono szereg zbiórek: zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji „Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym” w supermarkecie Leclerc, zbiórka środków opatrunkowych dla dzieci z Afryki „Opatrunek na ratunek”, zbiórkę pluszaków w ramach akcji „Misie Ratownisie”, zbiórkę maskotek, gier planszowych dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych przy współpracy z Fundacją Mam Marzenie, zbiórkę karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Jest Robótka” polegającej na wykonaniu kartek świątecznych   i drobnych prezentów dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niegowie. Szkoła ponownie wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Dzięki współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli zebraliśmy wszystkie rzeczy potrzebne wybranej rodzinie. Świadomie tworzyliśmy bogatą oferta zajęć pozalekcyjnych.  Promowaliśmy aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez  realizację  Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Wędruj z nami”, organizację wycieczek szkolnych  oraz letniego i zimowego wypoczynku. Szkoła została koordynatorem w programie Erasmus+ w obszarze „Partnerstwa Współpracy Szkół” uzyskując środki na jego realizację. W kolejnych dwóch latach uczniowie i nauczyciele naszej będą realizować międzynarodowy program współpracy.

Dodatkowo w związku z pandemią przeprowadzone były liczne  działania edukacyjne i profilaktyczne mające na celu złagodzenie skutków izolacji dzieci, zachęcanie do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu, pogłębianie wiedzy na temat Covid-19.

Za wielki sukces można uznać to, że aż o 24 % wśród badanych uczniów klas 1-8 wzrósł wysoki poziom prospołeczności.

koordynator ds. promocji zdrowia Justyna Kasperska

zespół ds. promocji zdrowia

Skip to content