Zakończenie roku szkolnego.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego opracowano procedurę odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.

1. Odbiór świadectw odbędzie się zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. Wraz ze świadectwami uczniom zostaną przekazane zaległe dyplomy czy nagrody uzyskane w konkursach.

2. Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. Uczeń nie może przyjść po świadectwo jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

6.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

7. Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

8. Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani udać się bezpośrednio do wyznaczonych sal.

8. Zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet.

9.  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

10. Ławki oraz krzesła w salach lekcyjnych będą dezynfekowane przed wejściem i po wyjściu każdej klasy.

11. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku zostaną otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby nie musiały ich otwierać.

12. Czas przebywania uczniów na terenie szkoły musi zostać ograniczony do minimum.

13. Po odebraniu świadectwa uczniowie zobowiązani są do rozejścia się do domów, nie wolno się gromadzić w budynku szkoły ani na terenie szkoły.

14. W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r., będzie można je odebrać w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.

Harmonogram odbioru świadectw

godzina klasa nr sali
9.00 1a 19
9.00 1b 11
9.00 1c 10
9.00 2a 24
9.00 2b 18
9.00 3a 20
9.00 3b 21
10.00 4a 28
10.00 4b 11
10.00 5a 10
10.00 5b 13
10.00 5c 21
10.00 5d 20
11.00 6a 11
11.00 6b 29
11.00 6c 27
11.00 7a 28
11.00 7b 26
11.00 7c 25
12.00 8a 30
12.00 8b 10
12.00 8c 13
Skip to content