TagŚwiatowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Zaproszenie dla Rodziców

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 serdecznie zaprasza rodziców do udziału w prelekcji, która odbędzie się w poniedziałek 10.10.2022 r. o godzinie 18.00 na platformie Teams. Tytuł prelekcji: „Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Sposoby radzenia sobie ze stresem”. link do prelekcji poniżej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q3NzI0M2MtOTJlYy00YTI4LWFlZGItMmRjMTUwNzIyMjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e14eab7-5423-46f2-9486-6bcc792cfb0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ef6ffa18-ee08-4285-8607-d74335fea867%22%7d

Czytaj więcej
Skip to content