Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE  2022/2023 r.

CUW w Katowicach informuje, że ustawowy termin do złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września 2022 r. W szkole należy wniosek złożyć do 12 września 2022 r u pedagoga szkolnego przez rodzica, tak żeby był dostarczony do CUW do 15 września 2022 r. UKRAINA Pragnę przypomnieć, że na podstawie art. 53 specustawy o pomocyobywatelom Ukrainy świadczenia te również przysługują obywatelomUkrainy, których pobyt  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jestuznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. izostali wpisani do rejestru PESEL – UKR oraz zamieszkują na tereniemiasta Katowice. Wniosek o świadczenie składa rodzic niepełnoletniegoucznia, pełnoletni uczeń, przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowyalbo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad uczniem Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że ukraińskie wersje językowe są jedyniemateriałem […]

Czytaj więcej